دانلود رایگان


دانلود رساله موزه نجوم و کیهان شناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود رساله موزه نجوم و کیهان شناسی

دانلود رایگان دانلود رساله موزه نجوم و کیهان شناسی دانلود رساله موزه نجوم و کیهان شناسی
دانلود بلافاصله بعد از خرید
مقدمه

علم با شگفتی آغاز می شود و با شگفتی پایان می یابد، شگفتی آغازین هنگامی است که انسان از خود می پرسد: چرا جهان به این شکل است که من حس می کنم؟ چه چیزی در ورای آنچه من
می بینم نهفته است؟ و شگفتی پایانی از آنروست که انسان معمولا نمی تواند با آنچه آنرا علم می نامیم به این سوال جواب مناسبی بدهد. هدف علم تلاشی دائمی است برای نزدیکتر شدن به هدفی که هرگز رسیدن به آن ممکن نیست. ماهیت این هدف چنان است که قابل وصول نیست. چیزی است ماورای فیزیکی و چون چنین است، هر پیشرفتی هم که حاصل شود باز دور از دسترس است. تملک حقیقت نیست که برای جوینده خوشبختی و غنا می آورد، بلکه کامیابی در وصول به حقیقت مایه این خوشبختی و غناست[1].
اما اصلا چه دلیلی برای پرداختن به علم وجود دارد؟ آلبرت انیشتن می گوید: من شخصا عقیده دارم که نیرومندترین علت رو کردن به علم، ضرورت فرار از زندگی تاریک و غم انگیز روزانه است؛ به این ترتیب است که انسان رشته بی پایان آرزوهای زود گذر را که هنگام توجه فکر به محیط روزانه یکی پس از دیگری حادث می شود، می گسلد و خود را از زحمت و فشار آنها می رهاند. بر این انگیزه منفی باید علت مثبتی را نیز بیفزاییم. طبیعت انسانی همیشه می کوشد که برای خویش تصویری ساده و کلی از جهانی که وی را فرا گرفته است بسازد. در این کار منتهی سعی او متوجه آن است تا تصویری که می سازد هر چه بهتر ممکن است، آنچه را فکر انسان در طبیعت می بیند به شکل ملموس و قابل فهمی تعبیر کند. این کاری است که شاعر و نقاش و فیلسوف و عالم طبیعی هر یک به راه مخصوص خویش انجام می دهند. وی در این تصویر، مرکز ثقل روح خویش را چنان جا می دهد که آرامش و طمانینه ای را که در فعل و انفعالات پر جنب و جوش زندگانی روزانه از کف داده است بازیابد[2].
درآمدی بر نجوم و کیهان شناسی


 1. 1. سر آغاز نجوم و کیهان شناسی
 2. 2. علم نجوم
 3. 3. تقسیمات علم نجوم
 4. 4. علم کیهان شناسی(Cosmology)
 5. 4. 1. فرضیه های پیدایش جهان
 6. 4. 1. 1. فرضيه جهان استاتيكStatique
 7. 4. 1. 2. فرضيه انفجار بزرگ
 8. 4. 1. 3. فرضيه جهان نوساني
 9. 5. نجوم و کیهان شناسی در مغرب زمین
 10. 6. نجوم و کیهان شناسی در ایران باستان[1]
 11. 6. 1. نقش های سفالینه های پیش از تاریخ و زایش دانش ستاره شناسی
1 . 6 . 2 .مهرها و نقش های نجومی
 1. 6. 3. روحانیت و علم نجوم
 2. 6. 4. آئین مهر و نشانه های نجومی
 3. 6. 5. سقف هلالی مهرابه ها و تصویرهای حاشیه آنها :
 4. 6. 6. زیگوراتها
 5. 6. 7. زرتشت و نجوم
1 .6. 8 . دانش ستاره شناسی در ایران دوران هخامنشیان
 1. 6. 9. اختر شناسی و نجوم در عهد ساسانی
 2. 7. نجوم و کیهان شناسی بعد از اسلام
 3. 7. 1. نقش اسلام در ایجاد فضای مناسب برای پژوهش های نجومی
 4. 7. 2. دانشمند و ستاره شناس نامدار عبدالرحمن صوفی
 5. 7. 3. عصر بیرونی و فعالیت های نجومی وی
 6. 8. نجوم و کیهان شناسی در دنیای امروز
 7. 1.موزه
 8. 2. معانی و تعاریف موزه
 9. 2. 1. معنی لغوی موزه
 10. 2. 2. تعاریف موزه
 11. 3. تاریخچه موزه
 12. 3. 1. تاریخچه موزه در جهان
 13. 3. 2. تاریخچه موزه در ایران
 14. 4. 1. طبقه بندی بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها
 15. 4. 2. طبقه بندی هویتی
 16. 4. 3. طبقه بندی عملکردی
 17. 4. 4.طبقه بندی جغرافیایی
 18. 4. 5. طبقه بندی براساس ایکوم
 19. 4. 5. 1. موزه هاي هنري
 20. 4. 5. 2. موزه هاي تاريخي
 21. 4. 5. 3. موزه هاي تخصصي
 22. 4. 5. 4. موزه هاي علمي
 23. 4. 5. 5. موزه هاي فني و صنعتي
 24. 4. 6. انواع موزه در ایران
 25. 4. 6. 1. موزه تاريخي و باستان شناسي:
 26. 4. 6. 2. موزه فضاي باز:
 27. 4. 6. 3. موزه هاي مردم شناسي:
 28. 4. 6. 4. كاخ موزه ها:
 29. 4. 6. 5. موزه هاي هنري :
 30. 4. 6. 6. موزه علوم و تارخ طبيعي:
 31. 4. 6. 7. موزه هاي محلي يا منطقه اي:
 32. 4. 6. 8. موزه هاي سيار :
 33. 4. 6. 9. پارك موزه ها :
 34. 4. 6. 10. موزه هاي نظامي :
 35. 4. 6. 11. موزه هاي انديشمندان ( خانه هنرمندان ):
 36. 5. نقش موزه ها
 37. 5. 1. نقش اجتماعی
 38. 5. 2. نقش فرهنگی
 39. 5. 3. نقش آموزشی
 40. 5. 4. نقش اقتصادی و گردشگری
 41. 1. تعريف موزه نجوم وكيهان شناسيموزه نجوم و کیهان شناسی
 1. 2. اهداف و كاركردهاي موزه نجوم و كيهان شناسي
 2. 3. موزه يا پارك موزه نجوم و كيهان شناسي
 3. 4. ابزار های نجوم و کیهان شناسی
 4. 4. 1. تلسکوپ
 5. 4. 1. 1. تاریخچه تلسکوپ
 6. 4. 1. 2. تلسکوپ گالیله
 7. 4. 1. 3. مشخصات تلسکوپ
 8. 4. 1. 4. کاربردهای تلسکوپ
 9. 4. 1. 5. انواع تلسکوپ
 10. 4. 1. 5. 1. تلسکوپ شکستی
 11. 4. 1. 5. 2. تلسکوپ بازتابی
 12. 4. 1. 5. 3. تلسکوپ رادیویی
 13. 4. 1. 5. 4. تلسکوپ اشعه ایکس
 14. 4. 1. 6. تلسکوپ در ایران
 15. 4. 2. رصد خانه
 16. 4. 2. 1. شرایط یک رصدخانه
 17. 4. 2. 2. رصدخانه های مهم جهان
الف) رصدخانه پولکوفو روسیه
ب) رصدخانه پالومار

ج) رصدخانه ملی کیت پیک آریزونا، آمریکا
 1. 4. 2. 3. رصدخانه های مهم ایران

الف) رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی
ب) رصدخانه ابوریحان بیرونی

ج) رصدخانه خورشیدی مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران

د) رصدخانه بخش فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
 1. 4. 3. پلانتاریوم یا آسمان نما
 2. 4. 3. 1. تاریخچه آسمان نما
 3. 4. 3. 2. مباحث ساختاري پلانتاريوم[2]
 4. 6. بررسی مصادیق و نمونه ها
 5. 6. 1. موزه کیهان و پلانتاريوم آدلر[3]
 6. 6. 1. 1. معرفي ريز فضاهاي موزة فضا و پلانتاريوم آدلر
 1. 6. 2. موزة کیهان هنگ كنگ[4]
 2. 6. 3. موزه نجوم و كيهان شناسي شيراز[5]
 3. 6. 3. 1. ریز فضا های موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز
 4. 6. 3. 2. برنامه ريزي فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز
اصول و معیارهای طراحی موزه
 1. 1. عرصه بندی موزه
 2. 1. 1. عرصه معرفی
 3. 1. 2. عرصه اداری
 4. 1. 3. عرصه پژوهشی
 5. 1. 4. عرصه آموزشی
 6. 1. 5. عرصه خدمات رفاهی و عمومی
2- فروشگاه
 1. 1. 6. عرصه خدمات پشتیبانی
 2. 2. اصول طراحی فضا های موزه
 3. 2. 1. تالار ورودی:
 4. 2. 2. گالریها یا تالار نمایش آثار:
 5. 2. 2. 1. حرکت در گالریهای موزه
 6. 2. 2. 1. 1. مسيرهاي بازديد
 7. 2. 2. 2. نورپردازی در گالریهای موزه
 8. 2. 2. 3. ابعاد در گالریهای موزه
 9. 2. 3. آمفی تئاتر
 10. 2. 4. کتابخانه
 11. 2. 5. اداری
 12. 2. 6. پژوهشی
 13. 2. 7. آموزشی
 14. 2. 8. انبار
 15. 2. 9. تاسیسات
 16. 2. 10 پارکینگ
 17. 3. نکاتی در باب معماری موزه
منابعمهماری


طرح


نهایی


پلان


شیت


بندی


اتوکد


رساله


پروژه


نما


پلان


موزه


نجوم


کیهان


شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي موزه نجوم و کیهان شناسی

همانطور که مشهاده می کنید فایل مطالعات معماري طراحي موزه نجوم و کیهان شناسی,رساله ...

مطالعات و رساله معماري طراحي موزه نجوم و کیهان شناسی|cu18650

بهترین ها برای شما این بار فایل مطالعات و رساله معماري طراحي موزه نجوم و کیهان شناسی را مطالعه می نمایید که به راحتی می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

مطالعات موزه نجوم و کیهان شناسی 103ص,رساله موزه نجوم و ...

موزه نجوم و کیهان شناسی 103ص,رساله موزه نجوم و کیهان شناسی 103ص, موزه نجوم و کیهان شناسی ...

رساله و مطالعات طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی – آوای معماری

رساله و مطالعات طراحی موزه نجوم و کیهان شناسی در این مطلب برای شما معماران گرامی ...

پاورپوینت درباره ارگونومي (مهندسي انساني)

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه