دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش طیف بینی مرئی-فرابنفش در 45 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش طیف بینی مرئی فرابنفش در 45 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش طیف بینی مرئی-فرابنفش در 45 اسلاید


طیف سنجی (بیناب نمایی) اشعه ماوراء بنفش قابل روئیت یا اسپکتروفتومتر اشعه ماوراء بنفش قابل روئیت به طیف سنجی جذب یا اسپکتروسکوپی بازتابش در محدوده طیف اشعه ماوراء بنفش قابل روئیت اشاره دارد. این بدان معنی است که نور در ناحیه مرئی و مجاور ( نزدیک اشعه ماوراء بنفش و نزدیک مادون قرمز (NIR)) استفاده می شود. جذب یا بازتابش در محدوده قابل روئیت مستقیما بر رنک درک شده مواد شیمیایی درگیر مؤثر است. در این محدوده از طیف الکترومغناطیسی، مولکول های تحت انتقال الکترونیکی است. این روش مکمل طیف سنجی فلورسانس است، در مقدار فلورسانس با انتقال از حالت برانگیخته به حالت پایه در حالی که جذب با انتقال از حالت پایه به حالت بر انگیخته اندازه گیری می شود می باشد. طیف سنجی مرئی-فرابنفش یکی از تکنیکهای مورد استفاده در علوم تجربی برای دریافت اطلاعات علمی و عملی، با استفاده از برهمکنش نور و ماده طیف سنجی و طیف بینی می باشد. در طیف سنجی باریکه ای از نور (پرتو) به ماده مورد نظر تابانده می شود و با بررسی نور بازتابشی یا جذبی یا نشری به دریافت اطلاعات می پردازیم. طیف الکترو مغناطیس حاوی گستره ی از طول موجهاست. هر ناحیه از این طیف نام ویژه ای دارد. مانند فروسرخ، فروسرخ دور، فروسرخ نزدیک و تابش ایکس. گستره ی nm ۴۰۰-۸۰۰ به گستره مرئی و nm ۲۰۰ - ۴۰۰ به گستره فرابفنش (بسامد بیشتر از نور بنفش) نامیده می شود. طیف سنجی مرئی - فرابنفش به مطالعه این ناحیه می پردازد.
دستگاه UV-Visدستگاه طیف سنجی مرئی - فرابنفش (به انگلیسی UV - Visible) امروز بسیار فراگیر می باشد. این دستگاه دارای انواع مختلفی از بسیار ساده تا بسیار پیشرفته می باشد. مثلا دستگاههای بسیار پیچیده ی تشخیص طبی که در چند دقیقه خون را تجزیه می کنند، بر همین اساس می باشند. دستگاه از قسمتهای مختلف نوری و الکترونیکی تشکیل شده است. معمولا یک یا چند تکفامساز و منشور و آشکارساز دارد. در این دستگاه منبع تابش که میتواند لامپ تنگستن یا دوتریوم باشد، منبعی پیوسته از تابش را فراهم میکند. این منبع تابش توسط منوکروماتور تفکیک میشود و پهنه ی باریکی از طول موج توسط ابزارهای نوری به سل میرسد. سپس نور گذری توسط آینه متمرکز میشود و سرانجام در آشکارساز اندازه گیری میشود. تقسیم بندی
۱ فوتومتردر فوتومتر ابزاری برای تهیه طیف وجود ندارد و تنها در طول موج مشخصی کار میکند. از طیفی که از تابش عناصر حاصل میشود انالیز میشود. این دستگاه میتواند از فیلتر نوری استفاده کند.
۲ اسپکترومتردر این دستگاه امکان تهیه طیف و اندازه گیری جذب در طول موجهای مختلف وجود دارد. خود اسپکتروفوتومتر شامل انواع مختلفی است.

فهرست مطالب:
اساس روشهای نورسنجی
رنگ سنجی
جذب مولكولي تابش- طيفهاي الكتروني
انواع الكترونهاي شركت كننده در جذب
انواع انتقالات
تاثیر عوامل مختلف بر انتقالات
اثر حلال
اثر مزدوج شدن
جذب توسط مولكولها و اتمها
جذب تابش
قانون بیر-لامبرت
مفروضات قانون Beer
انحراف از قانون بير
محدودیت
وابستگی اپسیلون به n
انحرافات شيميايي
انحرافات دستگاهي
اثرات نوری
اثر عوامل دیگر
نقطه ايزوبستيك (طول موج هم جذب)
عوامل تعيين كننده در تشكيل تركيبات جاذب و يا تفكيك آنها
كاربرد طيف سنجي مرئی-ماورابنفش
تجزیه مخلوطها
تعيين استوكيومتري واكنشها
تعیین ثابت تعادلها
تعیین جرم مولکولی
تعیین سرعت واکنشها
انواع اسپكتروسكوپي در ناحيه UV-Visible
اجزاء اسپكتروفتومتر
منبع تابش
جایگاه نمونه
آشکارساز
انواع آشکارساز
انواع اسپكتروفتومترها
تک پرتوی
دو پرتوی
و...


طیف سنجی


مرئی فرابنفش


اسپکتروفتومتر


جذب


منبع تابش


انتقال


بیر لامبرت


آشکارساز


نمونه


یک پرتوی


دو پرتوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی

تحقیق در مورد احاديث خمس و زكات

تحقیق در مورد احاديث خمس و زكات