دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوي توسعه در ايران تکاپوهاي سه صدر اعظم عصر قجر - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوی توسعه در ایران تکاپوهای سه صدر اعظم عصر قجر

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوي توسعه در ايران تکاپوهاي سه صدر اعظم عصر قجر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 25 اسلاید
قسمتی از متن فایل دانلودی
oشرايط شناسيoشرايط بين المللي؛oمکاتب جهان نو در بستر تحقق، در بوته آزمون (ليبراليسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم)oشرايط بين المللي؛ - ادامهoنظريه هاي اقتصادي دوران ساز (فيزيوکراتيسم، مرکانتيليسم، کلاسيسم)oشرايط ملي؛oدوران آغازين حکومت ايل قاجار (ه.ش ۱۱۷۹ - ۱۳۰۴)oساختار شناسيoساختار و فرهنگ جامعه؛oجمعيتoساختار و فرهنگ قدرت؛oتلقي هاي ايليoدست اندرکاران توسعه؛oيک نايب السلطنهoنوع مواجهه با توسعه؛oضرورتي براي ماندگاريoروش شناسي؛oعملکرد شناسيموج اول؛ نقطه چين عملکرد نايب السلطنه عباس ميرزا

oدغدغهnتمرکزnانتظامnمدرنيسمoعملکردnنظم ماليnسازماندهي قواnاستخدام فن سالارانnاعزام محصلnبرگردان دانش روزnنشرoموج مکمل؛ نقطه چين عملکرد صدراعظم قائم مقام فراهانيoدغدغهnعنصر ملي و استقلالnحذف مداخلات و مهار قطب هاي داخليnانتظامnمدرنيسمoعملکردnموازنه منفيnنظم ماليnسازماندهي قواoموج دوم؛ نقطه چين عملکرد صدراعظم ميرزا تقي خان اميرکبيرoدغدغهnدولت منتظمnاصلاح ماليnپايان فسادnعدالت حقوقيnاقتصاد مليnتجهيز تکنولوژيکnآموزشoعملکردnامنيت داخليnپاکسازي ماليnانتظام ماليnعدل حقوقيnاصلاح قواnمهار قطب هاي داخليnاقتدار سياست خارجيoموج سوم؛ نقطه چين عملکرد صدراعظم ميرزا حسين خان مشيرالدوله(سپهسالار)oدغدغهnدولت نوينnمدرنيسمoعملکردnتنظيماتnدارالشوراي دربارnصندوق عدالتnکمک کار تجارت و انکشافnبهداشت عموميnپاکسازي اجتماعيnنشرnبرگردان دانش روزoموج کوتاه؛ نقطه چين عملکرد صدراعظم ميرزا علي اصغرخان امين الدولهoدغدغهnاصلاحoعملکردnتنظيم ماليnمهار قطب هاي داخليnاصلاح آموزشnايجاد نهاد نوين آموزشيnنشرo

پاورپوینت


دوسده


تکاپوی


توسعه


ایران


سه


صدر اعظم


عصر قجر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
دانلود تمامی پاورپوینت های آماده درس تاریخ 2 یازدهم